• سيدحسين موسوي تبريزي

 • نام پدر :

  شهر محل سکونت :----

  درجه علمی :اجتهاد

  مذهب : تشيع

  ملیت : ايراني

  تخصص :

 • مقدمات
  شرح لمعتين، آيت الله اشراقي (تبريز)؛ آيت الله سجادي؛
  شيخ صادق مدرس (تبريزي)؛
  آيت الله علي نقي.
  سطح
  مكاسب، آيت الله قاضي طباطبايي؛
  مكاسب، آيت الله مشكيني؛
  رسائل، آيت الله سبحاني؛
  آيت الله نوري؛
  كفايه، آيت الله سلطاني طباطبايي؛
  منظومه حكمت، شهيد مفتح، آيت الله انصاري شيرازي.
  اسفار
  آيت الله جوادي آملي؛
  شهيد مطهري.
  خارج فقه و اصول
  آيت الله خويي (نجف)؛
  امام خميني(ره) (نجف)؛
  آيت الله سيد محمد محقق داماد (قم)؛
  آيت الله شيم مرتضي حائري يزدي؛
  آيت الله سيد محمدرضا گلپايگاني
  آيت الله شيخ جواد تبريزي؛
  آيت الله شيخ حسين علي منتظري؛
  آيت الله سيد شهاب الدين مرعشي نجفي.
  )


 • آثار مرتبط:
 • دبير شوراي هماهنگي تبليغات؛
  مسئول كل مديريت انقلاب آبادان؛
  دادستان كل انقلاب در اوايل پيروزي انقلاب.
  )

  فعاليتها:
  تدريس؛
  تبليغ و ارشاد؛
  تأليف؛
  مبارزه عليه رژيم ستم شاهي؛
  دبير شوراي عالي تبليغات؛
  موسس دفتر تبليغات
  سخنراني عليه رژيم طاغوت.
  )
 • 1.شهادات؛
  2.مضاربه؛
  3.خمس؛
  4.ميزان القضاء؛
  مقالات:
  مقالات حقوقي و قضايي در مجله پاسدار اسلام؛
  تاريخ روحانيت، مقالاتي در روزنامه سلام و... .
 • اساتيد
 • آيت الله خويي؛
  آيت الله سيد محمد محقق داماد؛
  آيت الله سيد روح الله خميني؛
  آيت الله شيخ مرتضي حائري يزدي؛
  آيت الله سيد محمدرضا گلپايگاني؛
  آيت الله شيخ جواد تبريزي؛
  آيت الله سيد شهاب الدين مرعشي نجفي؛
  آيت الله حسينعلي منتظري؛
  آيت الله جوادي آملي؛
  آيت الله شهيد مطهري؛
  شهيد مفتح؛
  آيت الله سلطاني طباطبايي؛
  آيت الله انصاري شيرازي؛
  آيت الله مشكيني؛
  آيت الله سبحاني؛
  آيت الله صادق مدرس؛
  آيت الله سجادي؛ آيت الله اشراقي.

 • آيت الله سيدحسين موسوي تبريزي در سال 1326 شمسي در خانواده­اي متدين در تبريز ديده به جهان گشود. سيدحسين تحصيلات خود را از مدارس جديد آغاز نمود و تا مقطع متوسطه به تحصيل پرداخت. آن­گاه به تحصيل علوم حوزوي روي آورد. وي مقدمات را در زادگاهش و از محضر حضرات: اشراقي، سجادي، شيخ صادق مدرس و علي نقي فرا گرفت. آن­گاه براي تكميل دروس رهسپار حوزه علميه قم گرديد و دروس سطح را از محضر حضرات آيات: مشيكين، سبحاني، قاضي طباطبايي، سلطاني طباطبايي آموخت. سپس به نجف اشرف هجرت نمود و از محضر آيات عظام: خوييف امام خميني بهره برد. آن­گاه به ايران بازگشت و در حوزه علميه قم به تحصيل پرداخت و از محضر حضرات آيات: محقق داماد، شيخ مرتضي حائري يزديف سيد محمدرضا گلپايگاني، شيخ جواد تبريزي، شيخ حسين علي منتظري و سيد شهاب الدين مرعشي نجفي استفاده كرد. آيت الله موسوي تبريزي از جمله فعالان و مبارزين عليه رژيم طاغوت بود. وي پيش از پيروزي انقلاب با سخنراني­هاي افشاگرانه و توزيع اعلاميه و ارتباط با علما به مبارزه با پهلوي پرداخت و در اينراه بارها از سوي ساواك دستگير و زنداني شد. پس از انقلاب نيز در كميته انقلاب و پيشبرد اهداف انقلاب نقش بسزايي داشت.